Doorgaan naar inhoud
Hoogste kwaliteit op de markt. Voor 23:59 besteld = vandaag verzonden. Geniet van GRATIS verzending bij alle bestellingen boven de €75,-
Hoogste kwaliteit op de markt. Voor 23:59 besteld = vandaag verzonden. Geniet van GRATIS verzending bij alle bestellingen boven de €75,-

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Go Hard Nutrition

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van Go Hard Nutrition

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van Go Hard Nutrition bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Go Hard Nutrition worden geleverd of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen de derde partij en Go Hard Nutrition;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – waaronder begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd , en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Go Hard Nutrition en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand worden ook gebruikt;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I bij deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Go Hard Nutrition: de rechtspersoon zoals nader gedefinieerd in artikel 2, die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van Go Hard Nutrition

Naam ondernemer: Go Hard Nutrition

Vestigingsadres: Smederijstraat 2, 4814 DB Breda.

E-mail: info@gohardnutrition.eu

Handelsregister van Nederland: 78146917.

BTW-nummer: NL003293436B21.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Go Hard Nutrition en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Go Hard Nutrition voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Go Hard Nutrition zijn in te zien en dat zij op verzoek van Go Hard Nutrition zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. de consument.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. manier op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het handigst is. . is gunstig.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Go Hard Nutrition gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Go Hard Nutrition niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Go Hard Nutrition onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Go Hard Nutrition is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Na ontvangst van deze bevestiging is het voor de consument niet meer mogelijk om een ​​overeenkomst te ontbinden of te annuleren; de consument kan wel gebruik maken van het herroepingsrecht (artikel 6).
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Go Hard Nutrition passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Go Hard Nutrition daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Go Hard Nutrition kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Go Hard Nutrition op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
 5. Go Hard Nutrition zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie aan de consument meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame manier. gegevensdrager: het bezoekadres van de vestiging van Go Hard Nutrition waar de consument met klachten terecht kan;
 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 2. de informatie over garanties en bestaande after-sales service;
 3. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; voor zover van toepassing, de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, is het modelformulier voor herroeping van toepassing. In het geval van een duurtransactie is de oorzaak in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Go Hard Nutrition mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Go Hard Nutrition mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Go Hard Nutrition mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Go Hard Nutrition de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. .
 2. Indien Go Hard Nutrition de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktermijn aan de consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument deze heeft ontvangen. informatie.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Go Hard Nutrition hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Go Hard Nutrition.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Go Hard Nutrition. Dit hoeft niet als Go Hard Nutrition heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Go Hard Nutrition verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als Go Hard Nutrition niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Go Hard Nutrition aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
 7. hij er niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om vóór het einde van de bedenktijd voorafgaand aan de levering met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen;
 8. hij niet heeft erkend dat hij bij het verlenen van zijn toestemming zijn herroepingsrecht verliest; of
 9. Go Hard Nutrition heeft deze consumentenverklaring niet bevestigd.
 10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Go Hard Nutrition bij herroeping

 1. Als Go Hard Nutrition de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Go Hard Nutrition vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Go Hard Nutrition in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Go Hard Nutrition aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Go Hard Nutrition gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Go Hard Nutrition de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Go Hard Nutrition kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Go Hard Nutrition dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Go Hard Nutrition geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Go Hard Nutrition worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de gelegenheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Go Hard Nutrition de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, vrachtvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor de uitvoering ervan is voorzien;
 8. Volgens consumentenspecificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Go Hard Nutrition geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En
 17. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Go Hard Nutrition producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Go Hard Nutrition geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien Go Hard Nutrition dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

 1. Go Hard Nutrition garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en die bestaande op de datum van het sluiten van de overeenkomst. wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Go Hard Nutrition er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Go Hard Nutrition, haar leverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Go Hard Nutrition kan doen gelden indien Go Hard Nutrition is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. onderdeel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van Go Hard Nutrition, haar leverancier, importeur of producent, waarin zij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waar de wet toe verplicht in geval hij zijn aandeel niet is nagekomen. van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Go Hard Nutrition zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Go Hard Nutrition kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden staat vermeld, zal Go Hard Nutrition geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Go Hard Nutrition het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Go Hard Nutrition tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Go Hard Nutrition bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering:

 1. De consument kan te allen tijde een overeenkomst aangaan die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten.

opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn. van niet meer dan één maand. .
 2. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten sluiten:
 • te allen tijde opzeggen en zijn niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als hij deze overeenkomsten is aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Go Hard Nutrition voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging met inachtneming van een opzegtermijn kan opzeggen. periode van niet meer dan één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste dan een maand.

Duur:

 1. 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. . uitstellen .

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 (veertien) dagen. dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Go Hard Nutrition te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat Go Hard Nutrition hem op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling en Go Hard Nutrition de consument een termijn van 14 (veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen verplichtingen is, na uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen, de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag verschuldigd en is Go Hard Nutrition gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,=. Go Hard Nutrition kan ten gunste van de consument afwijken van genoemde hoeveelheden en percentages.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

 1. Go Hard Nutrition beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Go Hard Nutrition.
 3. Bij Go Hard Nutrition ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Go Hard Nutrition binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Go Hard Nutrition en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Go Hard Nutrition gevestigd is.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.